Canllaw Mynediad i Gangen Swyddfa'r Post

Fel busnes sy'n ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth gwych i gwsmeriaid, rydym yn cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod y 12 miliwn o bobl anabl sy'n byw ac yn gweithio yn y DU yn gallu cael mynediad i'w cangen leol o Swyddfa'r Post. Er mwyn cyflawni'r ymrwymiad hwn, mae Swyddfa'r Post Cyf, Ffederasiwn Cenedlaethol yr Is-bostfeistri a'n holl Asiantau wedi bod yn gweithio ar y cyd i gyflawni ein cyfrifoldebau perthnasol o dan y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd.

Wrth lansio'r canllaw mynediad newydd hwn i'n canghennau rydym wedi mynd ati i roi gwybodaeth ymarferol i gwsmeriaid ar gael mynediad i'n rhwydwaith manwerthu.

Mae ein henw da am gynnig gwasanaeth rhagorol i'n cwsmeriaid anabl a diamddiffyn yn ein galluogi i ddangos ein bod yn gweithredu'r rhwydwaith manwerthu prysuraf a mwyaf cyrraeddadwy yn y DU.

e.g. Wrecsam or LL13


Manylu'r Chwiliad:

 • Cyfleusterau i bobl â nam ar eu golwg neu sy’n ddall
 • Mynediad cadeiriau olwyn â chymorth
 • Mynediad cadeiriau olwyn heb gymorth
 • Cyfleusterau i bobl â nam symudedd
 • Cyfleusterau toiled i gwsmeriaid
 • Cyfleusterau toiled i gwsmeriaid
 • Iaith arwyddion i bobl fyddar
 • Cyfleusterau i bobl sy’n drwm eu clyw
 • Dolenni sain ar gael
 • Cyfleusterau parcio ceir i gwsmeriaid
 • Maes parcio hygyrch
 • Cymorth gan staff
 • Cownteri Talu Isel yn cynnwys clipfyrddau, cownteri sy’n gostwng, hambwrdd glin a pheiriannau chip a pin symudol
 • Mynediad i rieni â chadeiriau gwthio
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Cyfleusterau hygyrch i newid cewynnau
 • Ieithoedd eraill ar gael


View English version/Gweld Fersiwn Saesneg